REGULAMIN SERWISU MIKROFONIKA.NET

REGULAMIN SERWISU MIKROFONIKA.NET

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA: 01.10.2019 r.§ 1

Wstęp

Regulamin serwisu Mikrofonika.net, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu www.mikrofonika.net. Serwis jest platformą internetową umożliwiającą zamówienie usługi polegającej na wykonaniu nagrania utworu audio lub audiowizualnego. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.


§ 2

Definicje

 1. Mikrofonika (zwana dalej serwisem, administratorem serwisu) – strona internetowa wskazywana przez domenę www.mikrofonika.net.
 2. Użytkownik serwisu (zwany dalej użytkownikiem, klientem) – firma lub osoba fizyczna, która dokonała rejestracji, założenia konta w serwisie Mikrofonika.

 3. Rejestracja – proces, na który składa się przesłanie na serwer serwisu danych rejestrowych i kontaktowych firmy lub osoby fizycznej, za pomocą formularza znajdującego się pod adresem:    http://www.mikrofonika.net/pl/rejestracja oraz zalogowanie do panelu klienta za pomocą danych dostępowych przekazanych przez serwis. Rejestracja wymaga akceptacji regulaminu i zasad działania serwisu.

 4. Panel klienta (zwany dalej panelem, kontem, profilem) – wydzielona i zorganizowana przestrzeń w serwisie, umożliwiająca składanie zamówień i przekazanie dodatkowych danych niezbędnych do ich realizacji.

 5. Zamówienie (zwane dalej zleceniem, nagraniem) – fakt przesłania poprzez panel klienta na serwer serwisu dyspozycji wykonania usługi, polegającej na nagraniu i dostarczeniu plików dźwiękowych bądź audiowizualnych wraz z metryką zamówienia.

 6. Metryka zamówienia (zwana dalej metryką)– dokument w formie elektronicznej lub papierowej, potwierdzający fakt przekazania użytkownikowi prawa do wykorzystywania wykonanego przez serwis nagrania w ustalony sposób. Definiujący m.in. obszar, zasięg i czas wykorzystania nagrania.

 7. Tabela cennikowa (zwana dalej cennikiem) – dokument w formie elektronicznej określający ramy cenowe świadczonych usług, dostępny pod adresem: www.mikrofonika.net/cennik§ 3

Zasady działania serwisu

 1. Mikrofonika jest serwisem zamkniętym. Należy przez to rozumieć, że dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu mają tylko użytkownicy, którzy dokonali rejestracji. Niezarejestrowani goście nie mają możliwości złożenia zamówienia.

 1. Serwis umożliwia użytkownikom składanie zamówień on-line za pomocą panelu klienta, poprzez przesłanie na serwer serwisu informacji dotyczących przedmiotu i treści zamówienia oraz wskazówek dotyczących jego realizacji.

 2. Serwis umożliwia użytkownikom odbiór plików cyfrowych będących przedmiotem zamówienia poprzez udostępnienie ich w panelu klienta.

 3. Serwis umożliwia użytkownikom dokonanie płatności za realizację zamówienia i udostępnia dokumenty potwierdzające jego legalne wykonanie, takie jak faktura zakupu i metryka nagrania.


§ 4

Panel użytkownika

 1. Panel użytkownika serwisu jest chroniony hasłem, ustalanym w procesie rejestracji przez administratora serwisu. Zakładka „Moje dane” w koncie użytkownika umożliwia zmianę hasła dostępu do profilu. Login dostępu do profilu może zostać zmieniony wyłącznie przez administratora serwisu, na wniosek użytkownika.

 2. Panel użytkownika zawiera informacje takie jak: nazwa firmy, osoby lub instytucji, jej dane ewidencyjne, korespondencyjne, kontaktowe, jak również przekazane przez użytkownika dane dotyczące parametrów i preferencji ułatwiających realizację zleceń. Znajdują się one w zakładce „Moje dane”. Jej administratorem jest użytkownik serwisu. Przyjmuje on odpowiedzialność za publikację treści nieprawdziwych oraz naruszających prawo, w szczególności prawo dotyczące udostępniania danych osobowych.

 3. Panel użytkownika zawiera również materiały przesłane na serwer serwisu w trakcie realizacji zleceń w tym: pliki tekstowe, multimedialne, zawierające przedmiot zlecenia, ale również informacje dodatkowe w postaci plików załączników oraz uwag dotyczących sposobu jego realizacji, parametrów eksploatacji itp. Całość, lub znaczna część tych informacji, jest archiwizowana i udostępniana w zakładce „Moje zamówienia”.

 4. W zakładce „Finanse” panelu użytkownika znajdują się dokumenty oraz informacje finansowe i licencyjne. Administratorem tych danych jest właściciel serwisu. Użytkownik nie ma możliwości samodzielnej zmiany tych danych. Administrator serwisu udostępnia narzędzia internetowe pozwalające na uregulowanie należnych płatności, jak również pobranie odpowiednich dokumentów.

 5. Informacje zawarte w panelu użytkownika są widoczne dla osób, które są w posiadaniu unikalnego loginu i hasła. Dlatego prosimy o szczególną staranność w kwestii utrzymania danych dostępowych w poufności. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia poniesie szkodę na skutek działań osób korzystających z loginu i hasła użytkownika, serwis jest zwolniony od jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 6. Użytkownik ma możliwość zmiany oraz usunięcia swoich danych w profilu za pomocą zakładki „Moje dane” lub poprzez kontakt listowny lub e-mailowy z administratorem serwisu.§ 5

Zobowiązania użytkownika serwisu

 1. Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z polityką prywatności, regulaminem i zasadami serwisu Mikrofonika.net oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 2. Użytkownik serwisu zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych rozliczeniowych i kontaktowych oraz ich aktualizacji. Serwis nie ma obowiązku weryfikacji i sprawdzania aktualności podanych danych.

 3. Użytkownik serwisu przyjmuje na siebie rolę administratora danych przekazanych za pomocą zakładki „Moje dane” znajdującej się w panelu klienta. Ponosi odpowiedzialność za publikację treści nieprawdziwych bądź naruszających prawo, w szczególności prawo autorskie, majątkowe, dotyczące udostępniania danych osobowych itp.

 4. Użytkownik serwisu zobowiązuje się dochować należytej staranności podczas przesyłania zlecenia na serwer serwisu, przez co rozumieć należy:

 • przygotowanie materiałów do nagrania w formie czytelnej i zgodnej z zasadami poprawności językowej
 • możliwie dokładne i precyzyjne przekazanie uwag, sugestii i preferencji użytkownika dotyczących sposobu i czasu realizacji zlecenia
 • przekazanie pełnych, dokładnych i zgodnych z prawdą informacji o sposobie eksploatacji zamawianego nagrania, a w szczególności obszarze, zasięgu i czasie emisji nagrania.
 1. Użytkownik serwisu ponosi odpowiedzialność za przesłane poprzez panel klienta pliki cyfrowe (tekstowe, multimedialne) wymagane do realizacji zlecenia, naruszające prawo, w szczególności prawo autorskie, majątkowe, osobiste itp.

 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania serwisu o wszelkich zmianach w sposobie wykorzystania nagrania, naruszających warunki opisane w metryce.

 3. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego zaprzestania użytkowania nagrania naruszającego warunki opisane w metryce lub uregulowania należności powstałych w wyniku zmiany warunków licencji.

 4. W przypadku przekazania nagrania do eksploatacji firmie trzeciej. użytkownik ma obowiązek załączenia metryki nagrania i poinformowania podmiotu docelowego o ograniczeniach z niej wynikających.

 5. Użytkownik serwisu zobowiązuje się do dochowania wszelkich starań, by terminowo regulować należności.

 6. Użytkownik serwisu zobowiązuje się do używania narzędzi dostępnych w serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 7. Użytkownik serwisu zobowiązuje się do niepodejmowania działań mogących skutkować szkodą finansową bądź wizerunkową dla serwisu oraz wpływać na organizację działania serwisu.


§ 6

Zobowiązania administratora serwisu

 1. Administrator serwisu zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie z zachowaniem najwyższej staranności i uwagi, w oparciu o poszanowanie polskiego prawa, dóbr osobistych użytkowników serwisu oraz zasad etykiety przyjętych w relacjach biznesowych.

 2. Administrator serwisu zobowiązuje się do przestrzegania zasad poufności w stosunku do przekazanych przez użytkownika plików, danych i informacji.

 3. Administrator serwisu zobowiązuje się do dostarczenia nagrań możliwie najwyższej jakości, wolnych od wad językowych, technicznych i prawnych, wykonanych z dbałością o zgodność z dyspozycjami i wskazówkami przekazanymi przez klienta.

 4. Administrator serwisu zobowiązuje się do wykonywania zleceń zgodnie z potwierdzonym przez obsługę serwisu czasem realizacji, dążąc do osiągnięcia oczekiwanej przez użytkownika wartości.

 5. Administrator serwisu ma obowiązek poinformowania użytkownika o realnych kosztach realizacji zlecenia i uzyskania wyraźnego potwierdzenia ich akceptacji przez klienta.

 6. Administrator serwisu zobowiązuje się do wnikliwego rozpatrzenia wszelkich zastrzeżeń i reklamacji wniesionych przez użytkownika w najkrótszym możliwym czasie, nie później niż w przeciągu 7 dni roboczych. Zgłoszenia reklamacyjne prosimy wysyłać elektronicznie lub pocztą tradycyjną na adres podany na końcu dokumentu.

 7. Administrator serwisu zobowiązuje się do bezpłatnego zrealizowania reklamacji nagrania, włącznie z jego ponowną realizacją, o ile nieprawidłowe wykonanie zlecenia było wyłączną winą serwisu.

 8. W przypadku, gdy zlecenie reklamowane jest z winy użytkownika, administrator serwisu ma obowiązek minimalizować koszt dodatkowych realizacji, w zgodzie z tabelą cennikową.

 9. Administrator serwisu zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia dokumentów potwierdzających nabycie nagrania i praw do niego tj. metryki i faktury VAT na zasadach opisanych w § 7.

 10. Administrator zobowiązuje się do archiwizacji i nieodpłatnego przekazywania archiwalnych nagrań użytkownikom, o ile nie rości w stosunku do nich pretensji finansowych a działanie to nie narusza warunków określonych w metrykach zleceń.

 11. Administrator serwisu zobowiązuje się utrzymywać serwis www.mikrofonika.net, a w szczególności panel klienta oraz jego funkcjonalności, w stanie zapewniającym bezpieczeństwo, niezawodność i wygodę ich użytkowania.

 12. Administrator serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań podczas zabezpieczenia serwerów przed dostępem osób nieupoważnionych oraz utratą lub upublicznieniem danych na nich zgromadzonych.


§ 7

Opłaty

 1. Użytkownikiem serwisu może być zarówno firma, jak i osoba fizyczna, przy czym należy pamiętać, że faktury wystawiane są tak samo dla firm, jak i użytkowników będących osobami fizycznymi i zawierają odpowiednie podatki.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych w celu realizacji opłaty za zamówione nagrania, w zakresie określonym w polityce prywatności serwisu Mikrofonika.net.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na przyjmowanie faktur od serwisu w formie elektronicznej.

 4. Tabela cennikowa i kalkulator kosztów dostępny w panelu klienta są narzędziami pomocnymi w ustalaniu wyłącznie wstępnego zakresu kosztów. Ostateczna wycena realizacji zlecenia jest ustalana indywidualnie dla każdego nagrania i wymaga potwierdzenia ze strony zarówno serwisu, jak i klienta. Serwis przystępuje do realizacji zamówienia dopiero po uzyskaniu od klienta akceptacji proponowanej ceny. Akceptacja następuje w wyniku rozmowy telefonicznej lub drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail, komunikatory internetowe, wiadomość SMS.

 5. Użytkownik dokonuje opłat za usługi zakupione za pomocą serwisu w oparciu o dane i dokumenty dostępne w panelu klienta, zakładka „Finanse”.

 6. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia błędu w kalkulacji kosztów zlecenia i, w wypadku jego wykrycia, powinien niezwłocznie poinformować o tym administratora serwisu.

 7. Faktura VAT wystawiana jest automatycznie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, rozumianego jako miesiąc kalendarzowy.

 8. Metryka zlecenia wystawiana jest automatycznie w chwili zakończenia zlecenia.

 9. Realizacja płatności odbywa się w sposób wybrany przez użytkownika. Do dyspozycji jest standardowy przelew na konto wskazane na fakturze lub uregulowanie należności poprzez serwisy zewnętrzne www.paypal.com oraz www.payu.pl

 10. Standardowy termin płatności za usługi wykonane w serwisie wynosi 14 dni i jest liczony od daty wystawienia faktury.

§ 8

Przeniesienie praw autorskich

 1. Administrator serwisu z chwilą dostarczenia plików dotyczących zlecenia przenosi na użytkownika serwisu autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do nich oraz ich elementów na wszystkich polach eksploatacji w rozumieniu przepisu art. 50 i art. 86 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  1. używania i wykorzystania w całości bądź części,

  2. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami,

  3. zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na wszelkich nośnikach elektronicznych, m.in. dyskietkach, dyskach, płytach kompaktowych,

  4. publicznego wystawiania i wyświetlania,

  5. nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity i reemisji,

  6. wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet,

  7. publicznego rozpowszechniania w sposób inny, aniżeli wskazany w pkt d, w tym w szczególności wprowadzanie do obrotu, odtwarzanie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania na stronach internetowych , rozpowszechniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Dzieła w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji, w tym umieszczenie na dowolnych stronach lub portalach internetowych, płatnych kanałach mediów społecznościowych,

  8. prawa wykorzystania w celu promocji i reklamy,

  9. prawa wykonywania dowolnej ilości kopii,

  10. prawa do użyczania i najmu.

 1. Zakres, czas oraz pole eksploatacji zostaną w części wyłączone, zawężone, bądź doprecyzowane przez administratora serwisu w panelu klienta, każdorazowo po wykonaniu (zamknięciu) zlecenia poprzez załączoną metrykę nagrania w postaci pliku .pdf

 2. Administrator serwisu  z chwilą dostarczenia plików dotyczących zlecenia wyraża zgodę na wykonywanie praw autorskich zależnych dostarczonego nagrania przez klienta oraz osoby trzecie, którym klient udzielił prawa do korzystania z nich.
 3. Administrator serwisu zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał praw autorskich osobistych, w szczególności rezygnuje z nadzoru autorskiego czy decyzji o pierwszej publikacji dzieła.
 4. Administrator serwisu wyraża zgodę na anonimowe korzystanie i rozpowszechnianie nagrania przez klienta oraz osoby trzecie, którym administrator udzielił prawa do korzystania z nich.

 5. Administrator serwisu oświadcza, że jest w posiadaniu zgód wykonawców wykonujących nagrania, które umożliwiają przekazanie praw autorskich w w/w zakresie.§ 9

Usunięcie konta w serwisie

Usunięcie konta użytkownika w serwisie może nastąpić w wyniku:

 1. Decyzji użytkownika przekazanej administratorowi serwisu drogą e-mailową lub tradycyjną pocztą.

 2. Jednostronnej decyzji administratora serwisu w przypadku złamania zasad niniejszego regulaminu.


§ 10

Odpowiedzialność serwisu

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania oraz naruszenia dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez użytkowników serwisu.

 2. Serwis nie odpowiada za nieuczciwe i nierzetelne informacje podane przez użytkowników.

 3. Serwis ma prawo odstąpić od realizacji zlecenia bez podania przyczyny.

 4. Użytkownikom serwisu nie przysługują roszczenia wobec administratora serwisu z tytułu przerw w działaniu serwisu lub nieprawidłowej jego pracy.


§ 11

Informacje

 1. Serwis Mikrofonika.net zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do powiadomienia użytkowników o zamiarze oraz dacie ich wprowadzenia drogą elektroniczną.

 2. Właścicielem domeny internetowej , administratorem serwisu, administratorem danych osobowych oraz właścicielem znaków graficznych serwisu jest firma:


Mikrofonika

Zegrze Pomorskie 17

76-024 Świeszyno

Polska

EU NIP: PL499-023-41-17

REGON: 331251616


 1. Zasady administrowania danymi osobowymi znajdują się w załączniku polityka prywatności serwisu.

 2. Wszelkie informacje o działalności serwisu można uzyskać pod numerami telefonów +48 606 434 181 i +48 94 346 10 28 lub pisząc na adres: poczta@mikrofonika.net (PL) office@mikrofonika.net (ENG,DE)